هوش تجاری

هوش تجاري

بهبود کارايي با ايجاد بستر مناسب براي تصميم سازي در سازمان

راهکار های سازمانی

فرآیندهای سازمانی

برنامه ریزی، اجرا و نهایتاٌ بهبود فرایند های مختلف

پایگاه داده

مديريت پایگاه داده

نگهداری از پایگاه داده‌های اوراکل با هدف در دسترس پذیری، پایداری همیشگی و تامین امنیت آنها

فرآیندهای سازمانی

مشاوره، آموزش و ارائه راهکار های بر مبنای فرآیندهای سازمانی در راستای بهبود عملکرد و ارتقاء سازمان

مدیریت پایگاه داده

مشاوره، آموزش و ارائه راهکار های پایگاه داده اوراکل با حداکثر کارایی، در دسترس پذیری و امنیت

هوش تجاری

مشاوره، آموزش و ارائه راهکارهای هوش تجاری در راستای ایجاد بستر مناسب جهت تصمیم گیری سازمانی

ماموریت ما

ماموریت ما ایجاد ارزش بیشتر برای افراد و سازمان‌ها با استفاده از فناوری اطلاعات است.